BODŲ FALLSKJERMKLUBB
Bodų Fallskjermklubb, Adresse: Rishaugveien 2, 8070 Bodų
Telefon: 75508773