MELBU HOTELL
Melbu Hotell, Adresse: Chr Fredriksens g 3, 8445 Melbu
Telefon: 76160000