LOVUND RORBUHOTELL
Lovund RorbuHotell, Adresse: Postboks 103, 8764 Lovund
Telefon: 75094532