AMFI NARVIK
Amfi Narvik, Adresse: Bolagsgata 1, 8514 Narvik
Telefon: 76963400