MYRE HOTELL
Myre Hotell, Adresse: Storgata 52, 8430 Myre
Telefon: 76119920