BJØRNVIKA NATURSENTER
Bjørnvika Natursenter, Adresse: Vik, 8920 Sømna
Telefon: 75029450