NYE TREFF AS
Nye Treff AS, Adresse: Strandveien 1, 9300 Finnsnes
Telefon: 77841741