HOTELL MARITIM SKJERVěY
Hotell Maritim Skjerv°y, Adresse: Strandveien 35, 9180 Skjerv°y
Telefon: 77760377